پنجشنبه 27 تير 1398 - 14 ذو القعدة 1440
جستجو :
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی و درمانی رازی قسمت یا واحـد : ریاست
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33803350 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی و درمانی رازی قسمت یا واحـد : مدیریت
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33803352 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی و درمانی رازی قسمت یا واحـد : گروه روانپزشکی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33803353 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی و درمانی رازی قسمت یا واحـد : تلفنخانه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33804486-90 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی و درمانی رازی قسمت یا واحـد : بخش اعصاب
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33803382 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی و درمانی رازی قسمت یا واحـد : اینترنت
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33805058 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی و درمانی رازی قسمت یا واحـد : حسابداری
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33809671 شمــاره فـکـس : 33809671
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی و درمانی رازی قسمت یا واحـد : دفتر پرستاری
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33809672 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی و درمانی رازی قسمت یا واحـد : حراست
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33809673 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی و درمانی رازی قسمت یا واحـد : امور اداری
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33822030 شمــاره فـکـس :