دوشنبه 25 تير 1397 - 02 ذو القعدة 1439
جستجو :
  واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی
 • ریاست مرکز ( )
  • مدیر پرستاری ( )
   • سرپرستار ( )
    • پرستار ( )
    • بهیار ( )
    • کمک بهیار ( )
    • منشی بخش ( )
   • سوپروایزر آموزشی ( )
   • تکریم ارباب رجوع حقوق گیرنده خدمت ( )
   • سوپروایزر بالینی ( )
   • ماما ( )
   • بیماربران ( )
  • معاونت آموزشی ( )
   • روسای بخشهای بالینی آموزشی ( )
   • واحد توسعه آموزش بالینی ( )
  • معاونت پژوهشی ( )
   • واحد توسعه تحقیقات بالینی ( )
  • مدیریت مرکز ( )
   • مسئول امور اداری ( )
    • نگهبانی ( )
    • تدارکات ( )
    • انبار ( )
    • دبیرخانه و ماشین نویسی ( )
    • کارگزینی ( )
     • بایگانی کارگزینی ( )
    • خدمات ( )
   • مسئول امور مالی ( )
    • دریافت و پرداخت ( )
    • درآمد ( )
    • اعتبارات ( )
    • اموال ( )
    • صندوق ( )
    • بایگانی ( )
   • کارشناس ایمنی بیمار ( )
   • بخشها ( )
    • کنترل عفونت ( )
    • تغذیه ( )
    • رادیولوژی ( )
    • آزمایشگاه ( )
     • بانک خون ( )
    • فیزیوتراپی ( )
    • کاردرمانی-گفتار درمانی ( )
    • پذیرش ، آمار مدارک پزشکی ( )
    • داروخانه ( مراقبت دارویی) ( )
    • داروسازی (مراقبت دارویی) ( )
   • واحدها ( )
    • بهداشت حرفه ای و سلامت کار ( )
    • فناوری اطلاعات ( )
    • روانشناسی ( )
    • مددکاری ( )
    • کتابخانه ( )
    • تجهیزات پزشکی ( )
    • پزشکان ( )
     • پزشکان درمانی ( )
     • دندانپزشکان ( )
     • پزشک رادیولوژی ( )
     • پزشک آزمایشگاه ( )
    • بهداشت محیط ( )
     • دفع پسماند ( )
  • کارشناس خدمات آموزشی ( )
  • کارشناس امور بیمارستانی ( )
   • بهبود کیفیت و اعتبار بخشی ( )
  • حراست ( )
  • تیم مدیریت اجرایی ( )
   • سنجش و پایش کیفیت ( )
   • اخلاق پزشکی و حرفه ای ( )
   • اقصاد دارو درمان ، تجهیزات پزشکی ( )
   • مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات ( )
   • کسورات ( )
   • کنترل عفونت بیمارستانی ( )
   • ایمنی بیمار ( )
   • مرگ و میر ( )
   • اورژانس بیمارستانی ( )
    • تریاژ ( )
    • مدیریت تخت ( )
   • مدیریت خطر حوادث و بلایا ( )
   • طب خون ( )
   • تغذیه ( )
   • پیشنهادات ( )
   • شواری آموزش ( )
   • شورای خرید ( )
   • پژوهش ( )