دوشنبه 2 بهمن 1396 - 04 جمادى الأولى 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
  سوپروایزرین

مدیریت خدمات پرستاری: حسین مهدوی یوسفی

سوپروایزر آموزشی : ناهید سبزی

سوپروایزرین بالینی: پرویز برزگر-پریوش کریمی- لعیا رنجبر - فرج رنجگر - علی جباری

کارشناس کنترل عفونت : سیده فریده سید جامبر

منشی دفتر : رقیه ارسالی