جمعه 31 فروردين 1397 - 04 شعبان 1439
جستجو :
 اهداف کلان مرکز آموزشی و درمانی رازی
 
  اهداف کلان
اهداف کلان مرکز آموزشی و درمانی رازی1- ارتقاء مستمر کیفیت خدمات تشخیصی درمانی آموزشی و پژوهشی

2- ارتقاء مستمر استانداردهای ایمنی بیمار و مدیریت خطر

3- تدوین بنامه های پیشگیری و ارتقاء سلامت 

4- بهره وری و مدیریت منابع