دوشنبه 2 بهمن 1396 - 04 جمادى الأولى 1439
جستجو :
 بخش درمانی و آموزشی
 
  بخش درمانی و آموزشی
- بخش داخلی 

- بخش اعصاب (مردان / زنان)

-بخش روانپزشکی سالمندان

- بخش روان سایکوسوماتیک

- بخش روانپزشکی کودک و نوجوان 

- بخش روانپزشکی فارابی (مردان)

- بخش روانپزشکی ابوریحان (مردان)

- بخش روانپزشکی شفا (مردان)

- بخش روانپزشکی طوس و سینا (مردان)

- بخش روانپزشکی ذکریا و لقمان (مردان)

- بخش روانپزشکی بوعلی (زنان)

- بخش روانپزشکی حیان (زنان)

- بخش روانپزشکی درمام 2 (زنان)